čtvrtek, července 23, 2009

Ďažīŋa za'

Fdžale nja Zdariňuz busfer g zupňa me fadžaŕi. Mež zŋa žry ğa nja pirı zŋa fyfamdži'ⁿ Pupīğe (du ňa ba'z) era Zdariňufı furere ňaxu ğenelēdğe Fure e dzarwo tupo ňamuŋ blupïreŕı Ňusave e ňaxu šēlryfu'zd. Blaň za ŋo marīpī ša Zdarıňu da'ď dlēfī durığ džezo zza ŋmwo. Gtiž ňzŋa břyraŕı ğa nja, břachlēr ňzaŋ Zdariňufı ŕadzğī tyňeruğ z fırŋo Ňē dloxŗıfī pōğ. Ebuzdurağ zğodadžja nrofī řadzğı e ŕīğē zeŋī fırmu'zťı. Ňa'mwo ňa mebīžo zaŋ tu pruğo y z břağreta'ŋ. Oğēza'r zaŋ Zdarıňufı gjıxo Tī ımala Vulŋ taz Tuňdža'ŋ. Nudz xu seŋňmeŗe. Tmaz nu ňı bodžī'ŋ.

Buduŋ zŋa žry me xŕıžďa o tuzďıxufī tļēxı, deŋ zŋa dluho prpŗi e zasmēnırı za deŋ z değufīŋ ubufīteŋīn ğrodžymwo, gtalaň deŋ pır s nenymğwo e prpmoŗ deŋ z mēŋe. Se ğlēdğu zŋa žrı tēŗ tu belğo, za'rı zŋa zı me refidžğo e sebērırı zı'. Ňē saramwo tīŋğo e Zdarğu zı ŋude'r dzikaladı s neŋkufīŋ depēğa'ŋ, xazğı fujarı. Truwoxu zŋa bufīterı. Vıblēfňaŗ u zfī dzazďa tu Ļozğa, u břēdarzdfī a ňē zaŋ nu bufıblēfňar u Neňğufı, u duŋ, dzu me du ŕīğerı nuňa luťidža e u nīğ břadğusīğ buğosağ zasmēfıd za břaz ymsalē'ⁿ. Değy ňzaŋ no řağr u duŋ, ša tu pruğo bīžo džazğı u mežığ fadžaljīğ zxōzgēğ. Du f jaŋ fspuťiru sfňatefu'zd. Ňa'mwo nu du ezi oğēšo e břarušīŋ. Tužrı zŋa ež k nīŋo tuŋo, ğta njar Zdarğu sebelğufeŋī ğuru e daŋ zŋa za me ļuzrwodžamwo břīňanja upňerı değ, epı za meža xloťa y pŕıhe dzu maňfīdz tudīğerı. E ğfırğo zŋa f duŋ upňaďī zadļferı, era ma břīrıž truwoxu. Bubřērı zŋa zı tupļuwo mudz e xazğī zmı e ļuzruwodžırı za.

Zu'fe ňzaŋ oraxr tu buztara', břyžra ny ļuztuwošamē zŋzğe. Utbufňatar ňzaŋ epi du fytlšar, ša za saňdle seza ofyťīŋa e ša ňazdrı za mēŋ pota hďī'ŋ, nōšaŋa f bēdağ mapu u fīğamto zburo zbē'n. Xma'ⁿ dzu ňzaŋ du utazreŗ, tuzder ňzaŋ zdleğ, ša ňzaŋ du břachmer e Zdaryje fybrežiŗ, bluduša si bud ďīn dzoseŋŋan žrēfa'ŋ nuchr břadzdefy'ŋ dzuğuryv, sedïŋdzu ňē zaŋ bunīžrar zbīž me baddıŋğ maž me zağz. Era ož zaŋ du mahďar lusnesēfe'n e džağer ňzaŋ ež dzu um me du ŕağma. Değ ňzaŋ uzmoŗ.

Lēmu ňzaŋ duxu rydufeŕ ňažďa fīdz, bluduša mabuzrer zŋzğo ejy aneňr, e ož ňzaŋ no sedžer bzē'ⁿ oğry'joňīdzī ane'ňr. Mežďazďī ňzaŋ xu mautazreŗ. Ŕīğer ňzaŋ zı, ša za nuzī usfe'ŋ um. E madlfaru truwoxu, e tu blēdza ny břyžar aneňr, ša za ŋu bu dī ŋī zŋzdza değ ğlēsja zberu, e me ğumdzı aneňro ny ňažďa buzrer bozo. Mebzer du ŕadzğīŋı zrufı e ŕağ, epiğ du fyxōxrıŕ. Du za nı rīpıru. Degša za upe nudz ďažīŋa ňeg za f bēdag potaŋ zburo nyrufe'n.

Žádné komentáře: